Intego, Icyerekezo n’Inshingano

Intego 

Kuba ikigo gitanga serivisi z’Ubumenyi bw’Ikirere zizewe kandi zihuse ukurikije ibyo abaturage bifuza.

Icyerekezo

Kuba ikigo gifite inshingano zo gutanga iteganyagihe ryizewe no kuburira abantu ku bijyanye n’ibiza bituruka ku mihindagurikire y’Ikirere mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw’abanyarwanda n’ibyabo.

Inshingano 

Meteo Rwanda ifite inshingano zikurikira:

Gushyiraho ubupimiro bw’imiterere y’ikirere mu gihugu hose hagamijwe kumenya ihinduka ry’ibihe bya buri karere no kurikurikirana kugira ngo rikoreshwe mu iterambere ry’igihugu;
 
Gufata ibipimo by’indangagihe hirya no hino mu gihugu, kubikusanya, kubisesengura, kubibika no kubihanahana hagamijwe kubungabunga umutekano w’abantu n’ibintu, hakurikijwe amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono;

Kwemeza ibipimo by’indangagihe n’imiterere y’ikirere;

Gushyiraho umuyoboro w’itumanaho wihariye ukoreshwa mu        
gukusanya no gukwirakwiza ibipimo by’indangagihe hakurikijwe amabwiriza y’Umuryango Mpuzamahanga w’Ubumenyi bw’Ikirere
;

Gutangaza no gukwirakwiza ibipimo by’indangagihe n’iteganyagihe ry’igihe kigufi n’iry’ikirekire ku nyungu z’ibikorwa bigamije iterambere ry’igihugu;

Kumenyekanisha mbere imiterere y’ikirere idasanzwe ishobora  guteza ibiza, gutanga
inama n’inyigisho hakoreshejwe itangazamakuru no guha amakuru buri wese ubyifuza;

 
Gukurikirana, gusesengura no gutanga inama ku ihinduka  ry’ibihe ku Isi;

Gushishikaza no gufasha abafite imishinga yo gushyiraho ubupimiro bw’imitererey’ikirere; 

Gufata no gusesengura ibipimo by’imyuka yo mu kirere hagamijwe kubungabunga kamere               y’imiterere y’ikirere;

10°Kubahiriza ishyirwa mu bikorwa ry’amasezerano mpuzamahanga yemejwen’u Rwanda mu bijyanye n’ubumenyi bw’ikirere;

11°Gukora inyigo n’ubushakashatsi mu bumenyi bw’ikirere no gushyira mu bikorwa ibyavuyemo ;

12°Gufatanya no gukorana n’ibindi bigo byo mu karere cyangwa mpuzamahanga bihuje inshingano mu bijyanye n’ubumenyi bw’ikirere nk’uko biteganywa n’Amasezerano Mpuzamahanga mu by’Ubumenyi bw‘Ikirere;

13°Kugira inama Guverinoma ku birebana na politiki y’ubumenyi bw’ikirere;

14°Kugenzura no guteza imbere ubumenyi,amahugurwa n’ubukangurambaga mu rwego rw’ubumenyi      bw’ikirere.

Social

Meteo on Twitter

Meteo on Facebook