Ibiro by'Umuyobozi Mukuru

 Abakozi babarizwa mu biro by’ Umuyobozi mukuru w’Ikigo ni aba bakurikira:

1. Umujyanama mu by’Amategeko;

2. Umugenzuzi w’umutungo mu kigo;

3. Umukozi ushinzwe abakozi akaba n’impuguke mu  kubaka ubushobozi bw’abakozi;

4. Umukozi ushinzwe Ihanahana makuru;

5. Umukozi ushinzwe igenamigambi,gukurikirana  ibikorwa n’isuzumabikorwa;

6. Umukozi ushinzwe amasoko

7. Umunyabanga wihariye w’Umuyobozi w’ikigo;

Abakozi bo mu biro by’Umuyobozi Mukuru w’ikigo bafite inshingano zitandukanye ariko  zuzuzanya mu mikorere y’ikigo harimo n’izi zikurikira:

·  Kureba ko ikigo cyubahiriza  Amategeko n’Amabwiriza ya Leta y’ u Rwanda.

·  Kureba ko igenamigambi rishyizwe mu bikorwa kandi rikurikiranywe neza .

· Kureba ko isuzumamikorere ry’abakozi ryubahirije amategeko kandi ko bahabwa ibyo bagenerwa n’Amategeko birimo: Amahugurwa, ikiruhuko cy’izabukuru,gusimburwa mu kazi no guhabwa imperekeza n’ibindi…

·  Kureba ko amasoko y’Ikigo atangwa mu mucyo no mu  buryo  bukurikije amategeko.

Social

Meteo on Twitter

Meteo on Facebook